CİLVELİ KÜÇÜK OROSPU

28 Mayıs 2020 0 Yazar: admin

Anal

CİLVELİ KÜÇÜK OROSPU

Birkaç hafta önce bizim buradaki bir ma?azaya pantolon almaya gitmi?tim.Ma?azada sadece memeleri yeni tomurcuklanmaya ba?lam?? k?sa saçl? esmer güzeli bir k?z vard?.Pantolonlara bakarken bir yandan da k?zla çene çal?yorduk..bana buran?n amcas?n?n ma?azas? oldu?unu ö?leden sonra okuldan ç?k?nca ona yard?m etti?ini söyledi.Kaça gidiyorsun diye sordum, lise1 e 16 ya??nday?m ben dedi. (gizler h o t m a i l c o m) Hadi can?m ordan daha küçük gösteriyorsun sen ta? çatlas?n 15 ya??ndas?n dedim.Ben öyle söyleyince k?zd?,poposunu k?v?ra k?v?ra kazaklar?n oldu?u bölüme gitti..Nihayet birkaç pantolon denedikten sonra birinde karar k?ld?m fakat rahatl?kla kapatt???m fermuar bir türlü aç?lm?yordu,koparmaktan korktu?um için k?z? ça??rd?m,koparsa en az?ndan onun yan?nda kopsun diye dü?ündüm.Esmer ç?t?r yan?ma geldi?inde benim fermuarla sava??m? görünce,dur birde ben deneyeyim dedi ve önümde dizlerinin üzerine çöküp fermuar? kurcalamaya ba?lad?.O fermuarla u?ra?t?kça benim alette gittikçe büyüyordu ama k?z?n umurunda de?ildi fermuar? açmaya çal???yordu.Ve en sonunda ba?ard?,fermuar? açt?,ama o gün içime külot gitmedi?im için zaten kaz?k gibi olmu? aletim aniden d??ar? ç?k?verdi. küçük k?zda bende bir an için donakald?k.?lk toparlanan ben oldum,k?z? diz çökmü? aletime bakarken görünce elimle kafas?n? ensesinden tutarak hafifçe aletime do?ru çektim,k?z hiç itiraz etmeyince aletimi hafif hafif dudaklar?na de?dirmeye ba?lad?m.Fazla de?il 5-6 saniye sonra küçük k?z sikimi öyle i?tahl? emmeye ba?lad? ki uzun zamand?r sik yalama konusunda fantazi kurdu?u belliydi.Bu ?ekilde yakla??k 5 dakika emdi k?z aletimi,iyiki bu arada ma?azaya mü?teri gelmiyordu. (gizler hot mail com)Ben aleti a?z?ndan çekince küçük k?z elinden ?ekeri al?nm?? gibi yüzüme bak?nca ona kap?y? i?aret ederek kilitle öyle gel dedim.Ko?a ko?a kap?y? kilitleyip kabine yan?ma geldi,ç?t?r?n gözü hala aletimdeydi tekrar yalamak istiyordu belli ki tad?na doyamam??t? küçük orospu.Ona, bak ?imdi daha zevkli bir ?ey yapaca??z deyince gözleri parlad?,bir yandan üzerindekileri yava? yava? soyuyor bir yandan da öpüp kokluyordum,yeni tomurcuklanan memeleri ?ahaneydi,insan?n meme uçlar?n? a?z?nda ak**e ?ekeri gibi eritesi geliyordu,.Yalaya,yalaya memelerden yava? yava? göbe?ine oradan yeni k?llanmaya ba?lam?? mis gibi am?na indim.Minik bal kutusuna dilimi de?dirdikçe irkiliyor zevkten ve heyecandan zang?r zang?r titriyordu.Küçük k?z?n am?n? götünü doya doya yalad?m,kaymak gibi am? vard? küçük orospunun.Hele ben am?na her dil darbesi at???mda kalçalar?n? oynat??? ve a?z?ma am?n? daha da bast?rmas? yokmu beni deli ediyordu.Minik orospu ben am?n? götünü yalarken defalarca orgazm oldu,küçük am?n?n salg?lad??? bütün s?v?lar? zevkle yalay?p yuttum.Art?k s?ra bana gelmi?ti,çöktü?üm yerden yava?ça do?rulurken küçük orospum ne yapmak istedi?imi anlam??,ben aya?a kalkarken o a?a??ya çökerek sikimi a?z?na al?p yalamaya ba?lam??t? bile,bu durum fazla devam edemedi çünkü iyice dolmu?tum.Minik orospum sikimi ta?a??m? öyle i?tahl? öyle güzel emiyordu ki döllerim bir an önce f??k?rmak için sikimin bütün k?lcal damarlar?n? zorluyordu. Tam orgazm olaca??m zaman sikimi küçük k?z?n dolgun dudakl? a?z?ndan çekip yüzüne do?ru tuttum,yüzüne öyle ?iddetli bo?ald?m ki spermlerimin tazyi?inden gözlerini kapad?,döllerim bütün yüzünü kaplam?? çenesinden a?a?? s?z?yordu.Küçük orospu mu aya?a kald?r?p spermlerimle kaplanan dolgun dudaklar?n? elbisemin koluyla silip derin bir frans?z öpücü?ü kondurduktan sonra pantolon için bir yüzlük b?rak?p arkama bile bakmadan oradan ç?k?p gittim.Onu s?k s?k yolda veya ma?azan?n önünde görürüm ama yüz vermem,ben günübirlik ili?kilere inan?r?m,a??k olmam olana da kar??mam.Evet ç?t?rlar,ya?ad???m an?mdaki küçük orospu gibi am?n?z? götünüzü bana yalatmak isterseniz mailim gizler h o t m a i l c o m beklerim küçük meleklerim.
0543 537 14 88